หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำ เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันโพเมโลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำ เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันโพเมโลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-09-30 14:25:01

ปัณติฌา ธรรมกุลธารี และ สมชาย เล็กเจริญ.  (2564, เมษายน–มิถุนายน), ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ            ซื้อซ้ำ เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันโพเมโลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล : วารสารวิชาการ            มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 41 (2) : 110-126


        สรุปผลการวิจัย พบว่า ด้านความไว้วางใจมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจซื้อซ้ำเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันโพเมโล เนื่องจากลูกค้ามีความเชื่อมั่นในรายละเอียดข้อมูลสินค้าที่แสดงบนแอปพลิเคชันโพเมโลมั่นใจในคุณภาพสินค้าและการบริการที่ได้รับ ตลอดจนเชื่อมั่นในระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและการทำธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้งานบนแอปพลิเคชัน อันเป็นที่มาของความตั้งใจซื้อซ้ำเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันโพเมโล

        ความตั้งใจซื้อซ้ำเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันโพเมโลได้รับอิทธิพลทางตรงมากที่สุดจากด้านความพึงพอใจในการบริการ เนื่องจากลูกค้ารู้สึกพึงพอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคชันโพเมโล ทั้งในขั้นตอนการซื้อสินค้า การชำระเงิน ตลอดจนการจัดส่งสินค้าและบริการหลังการขายที่มีความสะดวกสบาย เนื่องมาจากระบบแอปพลิเคชันถูกออกแบบมาให้มีการใช้งานง่าย และการดำเนินงานที่รวดเร็วของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ในการตอบคำถามหรือให้ข้อมูลกับลูกค้า อันเป็นที่มาของความพึงพอใจในการบริการ พบว่าการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับลูกค้าที่มีผลต่อความรู้สึกในทางบวกอันก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ขาย และส่งผลให้ลูกค้าเกิดความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้าซ้ำอีกครั้ง