หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ > ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-10-30 14:12:40


มาลี ลาภลมูล.  (2561, กรกฏาคม-ธันวาคม).  การเพิ่มพูนความรู้ของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

       ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2.  วารสารวิชาการ                       หอสมุดแห่งชาติ.  5(2).  26-39.


       โรงเรียนส่วนใหญ่มีห้องสมุดเอกเทศโดยเฉพาะ มีที่นั่งอ่านหนังสือไม่เกิน 20 ที่นั่ง และมีหนังสือ1,001-5,000 เล่ม ส่วนผู้เลือกซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด คือ ครูบรรณารักษ์และผู้บริหารโรงเรียน นอกจากนี้ ห้องสมุดยังได้รับหนังสือจากผู้มีจิตอนุเคราะห์ทั่วไป ส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ 1-5 เครื่องห้องสมุดมีการจัดกิจกรรมในวันภาษาไทย วันสุนทรภู่ และวันสำคัญอื่นๆ และการจัดบริการตะกร้าหนังสือเคลื่อนที่ ครูบรรณารักษ์มีปัญหาในการดำเนินงานห้องสมุดโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา พบว่าครูบรรณารักษ์มีปัญหาในด้านวัสดุห้องสมุด อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านครุภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านการเงินท้องถิ่น มีปัญหาในระดับปานกลาง


Download