หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ Hibrary (ผ่าน Google Meet)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ Hibrary (ผ่าน Google Meet)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-22 15:22:45

       วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) กิจกรรมการแข่งขันทักษะการใช้ Hibrary (ผ่าน Google Meet) โดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ กล่าวเปิดโครงการ สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการใช้ห้องสมุดออนไลน์ Hibrary เพื่อชิงความเป็นเลิศและชิงทุนการศึกษา ทั้งนี้มีนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ ให้ความสนใจและเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ (ทุนการศึกษา 1,500 บาท) ได้แก่ นางสาววลีวรรณ ใสดำ คณะครุศาสตร์

  • รางวัลรองชนะเลิศ  (ทุนการศึกษา 1,000 บาท) ได้แก่ นางสาวสายฟ้า อาจวงษ์  คณะวิทยาการจัดการ

  • รางวัลชมเชย (ทุนการศึกษา 500 บาท จำนวน 5 รางวัล)

      - นางสาวฐานมาตร โพนหลวง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

      - นางสาวนนธิยา พุทธากุล คณะครุศาสตร์

      - นางสาวพฤกษา ผินมณี  คณะครุศาสตร์

      - นางสาววิไลวรรณ พุทธโกสัย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

      - นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์จำนง คณะครุศาสตร์