หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ฉบับล่าสุด : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564
วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ฉบับล่าสุด : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-05 19:59:52

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

Journal of Academic Information and Technology (JAIT)


ฉบับล่าสุด : ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 (ISSN : 2730-2199)

กำหนดออก : ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

เจ้าของวารสาร : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

        แนะนำวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ทั้งนี้ภายในฉบับได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย บทความวิชาการจำนวน 1 บทความ ได้แก่ การทำงานจากที่บ้าน: การทำงานวิถีใหม่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 และมีบทความวิจัย 5 บทความ ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบตรวจวินิจฉัยโรคใบของดาวเรืองด้วยเทคโนโลยีไอโอทีเพื่อรองรับการเป็นเกษตรอัจฉริยะ 2) การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อควบคุมคุณภาพปลานิลสำหรับการส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา 3) การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตระยะกลาง กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิต ABC 4) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกใช้แอปพลิเคชันไลน์แมนเพื่อบริการรับส่งอาหาร ในเขตอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม และ 5) Design and Implementation of Hotel Operations Platform: A Study on Selected Hotels in Phuket. บทความแต่ละบทความจะมีรายละเอียดอย่างไร ติดตามภายในฉบับได้

 สามารถอ่านวารสารฉบับเต็มได้ที่ www.jait.ssru.ac.th

---------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246