หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขั้นตอนการส่งบทความ วารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนการส่งบทความ วารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-04-20 12:46:17

ขั้นตอนการส่งบทความ วารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

        ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563
(กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ)

ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เปิดรับบทความถึง 30 เมษายน 2563

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ www.jarit.ssru.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1601155
มือถือ 086-6622780
e-mail : jarit@ssru.ac.th