หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-11-15 09:47:22


        วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2562 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast Track) ครั้งที่ 1/2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และตัวแทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ได้แก่ การพิจารณาแผนการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในด้านที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ คำอธิบายตัวชี้วัด 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย การติดตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room1 อาคาร 31 ชั้น 2


Ref  :  https://arit.ssru.ac.th/th/news/view/arit141161