หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอใช้สถานที่ศูนย์วิทยบริการ ในการถ่ายวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอใช้สถานที่ศูนย์วิทยบริการ ในการถ่ายวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-24 10:28:22


        วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอใช้สถานที่ศูนย์วิทยบริการ ในการถ่ายวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยและส่งผลต่อภาพลักษณ์และบริการที่ดี ณ ศูนย์วิทบริการ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ