หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 3/2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 3/2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-12-13 16:11:02


          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 3/2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ผู้แทนผู้บริหารในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์ดร. ทวีรัก กลิ่นสุคนธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ) อาจารย์ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้และคณะกรรมการบริหารสำนักฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 โดยมีวาระแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบได้แก่ ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) ด้านที่ 3 (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ) รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 รอบ 12 เดือน กรอบการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 การจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)อ้างอิง  :  https://arit.ssru.ac.th/th/news/view/arit161161?fbclid=IwAR1Hoj_hf0BdpK60ossdfS7BViRUPkpZvkrkmQA_plW01egEOTkhgtJo7V0