หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4/2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet
วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4/2566 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-15 12:31:03

        วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต นายจรูญพันธ์ สหนาวิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี บรรณารักษ์ชำนาญการ นางสาวศศิภัสสร ภาศักดี  กรรมการ ได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4/2566  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet

        โดยการดำเนินโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศนั้นเป็นโครงการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)