หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วันที่ 31 มกราคม 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำระบบห้องสมุดมนุษย์สวนสุนันทา
วันที่ 31 มกราคม 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำระบบห้องสมุดมนุษย์สวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-31 15:27:33

        วันที่ 31 มกราคม 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำระบบห้องสมุดมนุษย์สวนสุนันทา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศและส่งเสริมการเรียนรู้ แนะนำการจัดกิจกรรมและการให้บริการห้องสมุดมนุษย์ของศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษานำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และออกแบบระบบห้องสมุดมนุษย์สวนสุนันทาต่อไป

         ทั้งนี้ขอขอบคุณคณาจารย์แขนงวิชาการจัดการดิจิทัลคอนเทนท์ สาขาวิชาการจัดการดิจิทัลและคอนเทนท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ให้เกียรติเชิญบรรยายในครั้งนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่

FACEBOOK : m.me/ssru.library

LINE : https://lin.ee/iVy3Ln9

TWITTER : https://twitter.com/LibrarySsru

E-mail : library@ssru.ac.th

โทร. 02-1601246