หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > PDPA : Personal Data Protection Act ฉบับเข้าใจง่าย
PDPA : Personal Data Protection Act ฉบับเข้าใจง่าย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-02 14:35:32


        วันนี้เป็นวันที่สองของการบังคับใช้ พ.ร.บ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 Personal Data Protection Act (PDPA) เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ในด้านมาตรฐานการเก็บและการใช้งานข้อมูลโดยไม่ละเมิดสิทธิของเจ้าของข้อมูล

ศูนย์วิทยบริการชวนทุกท่านรู้จัก PDPA ให้มากยิ่งขึ้น

        พระราชบัญญัติฉบับนี้มีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ให้ไว้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการ เอกชน และองค์กรอื่นๆ ได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย มีสิทธิรับรู้วัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจก่อนให้หรือไม่ให้ข้อมูล และสามารถยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล รวมถึงการแก้ไขหรือลบทำลายข้อมูลได้ทุกเมื่อ

        โดยข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ครอบคลุมทั้งข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ทะเบียนบ้าน หมายเลขโทรศัพท์ สัญชาติ ข้อมูลทางการศึกษา การเงิน โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถยนต์ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ลัทธิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ พันธุกรรม ลายนิ้วมือ แบบจำลองใบหน้า ข้อมูลม่านตา

เรื่องน่ารู้กับ PDPA

        การถ่ายรูปหรือภาพเคลื่อนไหวติดบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหากไม่ได้นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือทำให้บุคคลในภาพได้รับความเสียหาย สามารถกระทำได้ไม่ผิดต่อ PDPA แต่อาจผิดฐานละเมิด หรือ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ

การติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านเพื่อป้องกันอาชญากรรม ทำได้โดยไม่ต้องติดป้ายแจ้งเตือน

        การขอความยินยอมก่อนนำข้อมูลไปใช้ ไม่บังคับเมื่อ เป็นการกระทำตามอำนาจของกฎหมาย เช่น การเผยแพร่ภาพคนร้าย การถ่ายภาพสถานที่เกิดเหตุ การใช้เพื่อรักษาชีวิตหรือร่างกายของบุคคล การใช้เพื่อค้นคว้าวิจัยทางสถิติ การใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

        การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปหาผลประโยชน์โดยเจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม มีโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปเผยแพร่ให้เจ้าของได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง มีโทษจำคุกสูงสุด 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท และผู้เสียหายสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้