หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > พระพุทธสุนันทากร: พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พระพุทธสุนันทากร: พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-05 10:49:21

        มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อครั้งยังเป็นวิทยาลัยครู ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานแบบพระพุทธรูปปางประทานพรพระราชนิยมในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 และขอพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อเพื่อประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างได้ตามความประสงค์ แต่มีพระราชวินิจฉัยว่า พระปรมาภิไธยย่อที่ผ้าทิพย์ควรเป็นตราสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีจะเหมาะสมกว่า

        เมื่อสร้างแล้วเสร็จ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามว่า พระพุทธสุนันทากร และประดิษฐานเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสืบมา

        พระพุทธสุนันทากร พระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตัก 17 นิ้ว ประดับตรา ส ภายใต้พระมงกฏมหากฐินที่ผ้าทิพย์ ปัจจุบันประดิษฐานบนอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้ชาวสวนสุนันทาได้สรงน้ำขอพรในเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี


ภาพประกอบ : หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา