หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด หนังสือในหมวด 200 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านศาสนา เทววิทยา พิธีกรรมและสิ่งก่อสร้างทางศาสนา ประวัติของศาสนาต่างๆ และศาสนาเปรียบเทียบ
การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด หนังสือในหมวด 200 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านศาสนา เทววิทยา พิธีกรรมและสิ่งก่อสร้างทางศาสนา ประวัติของศาสนาต่างๆ และศาสนาเปรียบเทียบ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-10 10:24:39

        

        การจัดเก็บหนังสือในห้องสมุด ถูกควบคุมโดยสิ่งที่เรียกว่า การจัดหมวดหมู่หนังสือ คือการจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อให้สะดวกในการค้นหา

        หนังสือในหมวด 200 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านศาสนา เทววิทยา พิธีกรรมและสิ่งก่อสร้างทางศาสนา ประวัติของศาสนาต่างๆ และศาสนาเปรียบเทียบ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 หมวดย่อย เพื่อระบุสถานที่จัดเก็บหนังสือได้จำเพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นได้แก่

   • 200 ความเชื่อ เทพนิยาย  ผู้นำศาสนา

   • 210 ปรัชญาและทฤษฎีทางศาสนา พระเป็นเจ้า (God)

   • 220 คัมภีร์ไบเบิล

   • 230 เทววิทยาตามแนวคริสต์ศาสนา

   • 240 ศีลธรรมของของชาวคริสต์

   • 250 คริสต์ศาสนาในแต่ละท้องถิ่นและพิธีกรรม

   • 260 องค์กรของชาวคริสต์ คริสต์ศาสนากับสาขาวิชาต่างๆ

   • 270 ประวัติคริสต์ศาสนา

   • 280 นิกายต่างๆ ในคริสต์ศาสนา

   • 290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ นอกจากศาสนาคริสต์

        หนังสือหมวด 200 ทั้งหมดของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือได้ด้วยตนเอง ในบริเวณชั้นสอง อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ (หน้าห้องคอมพิวเตอร์) โดยหนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีน้ำตาลเข้มเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก

หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 200 เช่น

+ ทิพยประติมา : ที่มา ความหมาย ๑๔ ทิพยเทพแห่งโชคลาภ-อุดมสมบูรณ์ของไทยและเอเชีย  /  อุดมศักดิ์ กิ่งมณี  (2560) : เลขหมู่ 202.1 อ417ท

+ เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสต์ศิลป์  /  จอร์จ เฟอร์กูสัน ; กุลวดี มกราภิรมย์, แปล  (2542) : เลขหมู่ 246.55 ฟ642ค

+ ศาสนาในประเทศไทย  /  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  (2558) : เลขหมู่ 290 ศ377

+ ทวยเทพและตำนานสัตว์ประหลาดกรีก-โรมัน  /  ดอกเตอร์โนว์  (2557) : เลขหมู่ 292.13 ด261ท

+ วาติกัน-วัดพระเชตุพน : มิตรภาพระหว่างสองศาสนา  /  [บรรณาธิการ พระราชปริยัติมุนี ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะผู้แปลและเรียบเรียง อรอุษา สมบูรณ์วินิจ, ญาณัชพิมพ์ ภาสวรเวทย์]  (2562) : เลขหมู่ 294.3435 ว459

+ ก้าวย่างอย่างเซน  /  ภิกษุณีอัมพิกา อัคคชินญาณ เรียบเรียง  (2551) : เลขหมู่ 294.3927 ก535

+ ขงจื๊อฉบับปราชญ์ชาวบ้าน  /  อองซก ; อธิคม สวัสดิญาณ, เรียบเรียง  (2553) : เลขหมู่ 299.512 อ445ข

+ คัมภีร์ลลิตวิสตระ พระพุทธประวัติฝ่ายหายาน ภาคภาษาไทย  (2558) : เลขหมู่ 294.392 ค262

+ พระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาขน  /  สุชีพ ปุญญานุภาพ  (2550) : เลขหมู่ 294.382 ส763พ

+ แกะ เปลือก เพศ พุทธ รวมบทความ ปี 2543-2551  /  พระชาย วรธัมโม  (2558) : เลขหมู่ 294.36 พ324ก