หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > Association of Southeast Asian Nations: ASEAN
Association of Southeast Asian Nations: ASEAN

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-24 10:36:58


        อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) โดยการจัดตั้งในครั้งแรกมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและร่วมมือในเรื่องสันติภาพ, ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

        ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) โดยมีสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 5 ประเทศคือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ อินโนนีเซีย

        ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มอีก 5 ประเทศได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว และพม่า รวมมีสมาชิก 10 ประเทศ    

        3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนประกอบด้วย การเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ (AEC) และสังคมและวัฒนธรรม แต่คนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจหรือ และเป็นที่มาของการจัดตั้ง "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2560 มากที่สุด       

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ