หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หนังสือในหมวด 400 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านภาษา
หนังสือในหมวด 400 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านภาษา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-19 11:15:14

        ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเก็บหนังสือด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ โดยจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ตัวเลขทศนิยมไว้แทนเนื้อหาในเล่มเพื่อให้สะดวกในการค้นหา

        หนังสือในหมวด 400 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านภาษา โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยเป็น 10 หมวดย่อย ดังนี้

            400 ปรัชญาและทฤษฎีเกี่ยวกับภาษา

            410 ภาษาศาสตร์ นิรุกติศาสตร์ สัทศาสตร์ ไวยากรณ์ การแปล ภาษาสัญลักษณ์

            420 ภาษาอังกฤษและอังกฤษโบราณ

            430 ภาษาเยอรมัน

            440 ภาษาฝรั่งเศส

            450 ภาษาอิตาเลียน ภาษาโรมัน

            460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส

            470 ภาษาละติน

            480 ภาษากรีก ภาษาเฮลเลนิก

            490 ภาษาอื่นๆ เช่น กลุ่มภาษายุโรป อินเดีย บัลติก แอฟโฟร-เอเชียติก อาหรับ แอฟริกัน กลุ่มภาษาเอเชีย และภาษาพื้นเมืองอื่นๆ

        หนังสือหมวด 400 ของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือได้ด้วยตนเอง ในบริเวณชั้นสอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ยกเว้นกลุ่มพจนานุกรมภาษาต่างๆ แยกให้บริการเป็นหนังสืออ้างอิงที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งหนังสืออ้างอิงนี้อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะในห้องสมุด

หนังสือในหมวดนี้จะมีเทปสีเหลืองเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก

หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 400 เช่น

   • คำคล้ายในภาษาอังกฤษ = English synonyms / นิพนธ์ กาบสลับพล (2555) 428.1 น616ค

   • ภาษาฮินดี : หลักการใช้ / บำรุง คำเอก (ฉบับแก้ไข-เพิ่มเติม) (2546) 491.438 บ314ภ

   • ภาษาบาลี 1 = Pali I / ประเสริฐ รุนรา (2560) 491.37 ป421ภ

   • พัฒนาการภาษาลาว / รัตนา จันทร์เทาว์ (2560) 495.9191 ร375พ

   • พิชิต IELTS WRITING 7.0+ : Winning tips and techniques for IELTS writing / อนุสร ดีรักษา ; เรียบเรียง ณัฐวิภา วิริยา (2562) 428.076 อ231พ

   • Barron's TOEFL strategies and tips : outsmart the TOEFL / Pamela J. Sharpe (c2015) 428.0076 S532B

   • รู้เรียนเขียนจีน / เหยิน จิ่งเหวิน (ฉบับปรับปรุง). (2551) 495.111 ห723ร

   • เขมรใช้ไทยยืม / ศานติ ภักดีคำ (2553) 495.912495932 ศ343ข

   • สนทนาเยอรมันลัดทันใจ : พูดเยอรมันในชีวิตประจำวันและโอกาสต่างๆ / ตรีพล เพ็งรักหมู่ (2550) 438.3495911 ต184ส

   • รู้ทันสันดานศัพท์...ฝรั่งเศส / เฑียร ธรรมดา (2560) 440 ฑ711ร