หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ความมั่นคงทางอาหาร
ความมั่นคงทางอาหาร

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-24 13:40:15


        ความมั่นคงทางอาหาร หรือ Food Security หมายถึง สภาวะที่คนมีความสามารถทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจในการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ ในทุกขณะเวลา และต้องเป็นอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าด้านโภชนาการ 

        ทั้งนี้ FAO (The Food and Agriculture Organization of the United Nations) ได้แบ่งองค์ประกอบของความมั่นคงทางอาหารเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การมีอาหารเพียงพอ (Food Availability) การเข้าถึงอาหาร (Food Access) การใช้ประโยชน์จากอาหาร (Food Utilization) การมีเสถียรภาพด้านอาหาร (Food Stability)

        โดยปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารมีหลายปัจจัยแตกต่างกันตามช่วงเวลา เช่น ภาวะโลกร้อน พื้นที่ด้านการเกษตรที่ลดลง การลดลงของประชากรที่ส่งผลต่อแรงงานภาคเกษตรกรรม เศรษฐกิจตกต่ำ กำลังซื้อลดลง และปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับโลกและระดับท้องถิ่น

        ประเทศไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ สามารถผลิตอาหารได้ปริมาณสูงและหลากหลาย แต่ปัญหาของประเทศไทย คือ ความรู้เรื่องโภชนาการ การบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง ทำให้คนไทยส่วนหนึ่งยังจัดอยู่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ (undernourished people) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตพืชอาหารและ ความมั่นคงทางอาหารเช่นกัน

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ