หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน
รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-25 13:26:43

        การศึกษารูปแบบการลงทุนที่ส่งผลให้เกิดการจัดการทางการเงินที่เหมาะสมของผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งศึกษาถึงระดับความสำคัญของปัจจัยในการลงทุน ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุน และสร้างรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการลงทุนไม่มีความสัมพันธ์กับที่ตั้งของสถานประกอบการ ประเภทของสถานประกอบการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของสถานประกอบการ เพราะผู้ประกอบการในสมุทรสงครามต้องการลงทุนเอง ไม่ต้องการร่วมทุน โดยให้ความสำคัญระดับมาก ต่อสินทรัพย์ที่ถือครอง สภาพภูมิศาสตร์ และการบริหารงานภายในกิจการ การไม่ต้องการร่วมทุน หากต้องกู้ยืมก็ทำเท่าที่จำเป็น จัดเป็นการทำธุรกิจที่พอเพียงและมีความยั่งยืน มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ชัดเจนในการเป็นอิสระ ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของสมุทรสงคราม ข้อเสนอแนะจากงานวิจัยพบว่า ปัจจัยนโยบายรัฐบาล โครงสร้างพื้นฐาน และตลาดในพื้นที่ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกรูปแบบการลงทุน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3s2WisH

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการการเงินของธุรกิจที่พักในจังหวัดสมุทรสงครามสู่เศรษฐกิจยั่งยืน

ผู้แต่ง: กฤษฎา สังขมณี