หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > หนังสือในหมวด 500 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยเป็น 10 หมวดย่อย
หนังสือในหมวด 500 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยเป็น 10 หมวดย่อย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-29 13:30:09


        ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดเก็บหนังสือบนชั้นด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ โดยจัดให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่ในที่เดียวกัน และทำสัญลักษณ์ตัวเลขทศนิยมไว้แทนเนื้อหาในเล่มเพื่อให้สะดวกในการค้นหา
        หนังสือในหมวด 500 ของระบบทศนิยมดิวอี้ เป็นกลุ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเนื้อหาแยกย่อยเป็น 10 หมวดย่อย ดังนี้

   • 500 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ปรัชญา ทฤษฏี
   • 510 คณิตศาสตร์
   • 520 ดาราศาสตร์
   • 530 ฟิสิกส์
   • 540 เคมี
   • 550 โลกวิทยา (Earth Sciences)
   • 560 บรรพชีวิน ซากดึกดำบรรพ์
   • 570 ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต
   • 580 พฤกษศาสตร์ พืช
   • 590 สัตว์ สัตววิทยา
        หนังสือหมวด 500 ของศูนย์วิทยบริการจัดให้บริการแบบชั้นเปิดที่ผู้ใช้สามารถหยิบหนังสือได้ด้วยตนเอง ในบริเวณชั้นสอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โดยจะมีเทปสีฟ้าเป็นสัญลักษณ์ที่สันปก
หนังสือที่น่าสนใจในหมวด 500 เช่น
   + สัมพัทธภาพ : สุดยอดมรดกทางความคิดของไอน์สไตน์ / บัญชา ธนบุญสมบัติ (2552) 530.11 บ253ส
   + Polymer physics : from suspensions to nanocomposites and beyond / Edited by Leszek A. Utracki, Alexander M. Jamieson (c2010) 547.7 P783
   + Ecological and environmental physiology of mammals / Philip C. Withers...[et al.] (2016) 571.19 E19
   + Structural geology / Haakon Fossen (2018) 551.8 F752S
   + แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์ด้วยแมทมาทิกา = Calculus differential equations with mathematica / ปราโมทย์ เดชะอำไพ (2563) 515 ป451ค
   + Dinosaur กำเนิดไดโนเสาร์ / โดย เลิร์คสัน มิเชอโล ; เรียบเรียงโดย มณี ศรีมาตย์กุล (2553) 567.91 ม568ด
   + ทอถักจักรวาล = The fabric of the cosmos / ไบรอัน กรีน ; อรรถกฤต ฉัตรภูติ, แปล (2551) 523.1 ก253ท
   + พฤกษาพัน = Plant materials in thailand / เอื้อมพร วีสมหมาย, ทยา เจนจิตติกุล, อรุณี วงศ์พนาสิน (2541) 582.0463 อ935พ
   + 10 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก = 10 Scientists who changed the world / ดวงธิดา ราเมศวร์ เรียบเรียง (2556) 509.2 ส727

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ