Bloomsbury Design Library

ฐานข้อมูล :
   Bloomsbury Design Library
หมวดหมู่ :
   
URL :
   www.bloomsburydesignlibrary.com
รายละเอียด :


     
       ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ประกอบด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) แหล่งบทความ รูปภาพ  ที่มาจากการสำรวจประวัติความเป็นมาของการออกแบบและงานฝีมือจากก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน  เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การออกแบบในบริททางสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ  โดยใช้เส้นเวลาเป็นแบบโต้ตอบ  ผ่านการอ้างอิงแบบ Peer-Reviewed  การทำงานและการวิจัยทางวิชาการที่ทันสมัย สามารถ  Print, Copy, Download  พร้อมด้วยเครื่องมือการสืบค้นต่างๆ ”

การให้บริการ :
    • บริการภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ https://library.ssru.ac.th หรือที่ Bloomsbury Design Library
    • บริการภายนอกมหาลัย สามารถเข้าใช้บริการที่ 
ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย(VPN) โดยต้องติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องก่อนใช้งาน โดยมีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้ (การใช้งาน-VPN2.pdf)

คู่มือ :

วันที่ :
   31 ม.ค 61