ฐานข้อมูลออนไลน์


ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับฐานข้อมูลที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) บอกรับ 
ติดต่อสอบถามการใช้งาน 02-160-1249