หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน
ห้องสมุดชวนอ่าน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่ผลไม้โบราณสมุนไพรไทย
        การพัฒนาตำรับไอศกรีมมะม่วงหาวมะนาวโห่เป็นตำรับไอศกรีมเพื่อสุขภาพ มีโปรตี ...
2022-06-28 16:09:14
รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการสื่อสารในองค์กรธุรกิจขนาดกลางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
        การวิจัยเชิงคุณภาพ ที่วิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ...
2022-06-14 14:42:40
รายงานการวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบและประเมินผลพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน
        งานวิจัยที่พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบและประเมินผลพฤติ ...
2022-06-07 15:08:35
รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการผลิตหนังสือด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซต ผู้แต่ง: วัฒน์ พลอยศรี และไกรพ เจริญโสภา
        งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้สร้างหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตหนังสือด้วยระบบ ...
2022-05-24 14:35:20
การรับรู้และความคาดหวังของประชาชนเขตปทุมวันต่อบทบาทหน้าที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
        ใกล้เข้ามาแล้ว หลังรอคอยมานานกว่า 9 ปี ที่คนกรุงเทพฯ จะได้ออกมาใช้สิทธิเ ...
2022-05-17 12:41:38
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการออมของเยาวชนกรณีชุมชนท่าน้ำสามเสน
        งานวิจัยเชิงสำรวจ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการออม และรูปแบบ ...
2022-05-12 12:45:39
ข่าวย้อนหลัง