หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน
ห้องสมุดชวนอ่าน

ผลของการมุ่งเน้นตลาดที่มีผลต่อประสิทธิผล กรณีศึกษาโลจิสติกส์ยาและการจัดการโซ่อุปทานในองค์การเภสัชกรรม
        งานวิจัยที่ศึกษาภาพรวมของการมุ่งเน้นตลาด โลจิสติกส์ การจัดการโซ่อุปทาน แ ...
2022-01-18 14:28:11
การกระจายแผนบริหารความเสี่ยงลงสู่การปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีแผนกบริการลูกค้าธนาคารแห่งหนึ่ง
        งานวิจัยเพื่อกระจายแผนบริหารความเสี่ยงของธนาคารลงสู่การปฏิบัติงานในแผนกบ ...
2022-01-11 14:48:52
การศึกษาการยอมรับการเลี้ยงสุกรพันธะสัญญาโดยวิธีวิจัยผสมแบบสามขั้นตอน
        การวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเลี้ยงสุกรพันธะสัญญาและการตั ...
2022-01-04 15:18:37
ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติกของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
        งานวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์แพนคอสเมติกโดยจำแนกตามลักษณะประช ...
2021-12-28 13:10:13
การประเมินคุณภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ
        งานวิจัยการประเมินคุณภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยท ...
2021-12-21 14:03:04
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร
        งานวิจัยที่ได้ทำการสำรวจระดับการรับรู้ของผู้บริโภค ที่มีต่อร้านค้าปลีกดั ...
2021-12-17 15:49:37
นวัตกรรมการจัดการปัญหาการทุจริตตามระบบและเชิงพฤติกรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        การวิจัยที่สร้างรูปแบบนวัตกรรมการจัดการปัญหาการทุจริตตามระบบและเชิงพฤติก ...
2021-12-14 13:33:37
รายงานการวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
        งานวิจัยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ...
2021-12-09 14:28:42
ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
        การวิจัยที่ศึกษาระดับของภาวะผู้นำ การจัดการห่วงโซ่อุปทานนวัตกรรม ความสาม ...
2021-12-03 14:57:22
สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
        การวิจัยด้านการจัดการคุณภาพ ที่ผู้วิจัยได้กำหนดโครงสร้างสมรรถนะ และจัดทำ ...
2021-11-30 13:40:16
ข่าวย้อนหลัง