หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน
ห้องสมุดชวนอ่าน

การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนกผู้ป่วย
        องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 17 กันยายนของทุกปีเป็น ‘วันแห่งควา ...
2021-09-17 10:34:28
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินงานของคณะสงฆ์ในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
        บทบาทของพระสงฆ์ส่วนมากคือผู้นำทางปัญญาและความดีงาม แต่เริ่มหายไปเพราะควา ...
2021-09-10 15:11:44
รายงานการวิจัยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน จังหวัดสมุทรสงคราม
        เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ จึงสมควรที่จะได ...
2021-09-03 15:59:21
กระบวนการบริหารจัดการงานฟื้นฟูป่าชายเลน : ศึกษากรณีสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 (กะเปอร์ ระนอง)
        1 กันยายนของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวัน "สืบ นาคะเสถียร" เพื่อรำล ...
2021-09-01 16:27:35
สิงหาคม 2564 ครบ 155 ปี พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ที่มาของตัวละคร “ขุนอินทร์” จากโหมโรง
สิงหาคม 2564 ครบ 155 ปี พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ที่มาของตัวละคร “ขุนอินทร์&rdquo ...
2021-08-24 10:38:43
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
        ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวความคิดการพัฒนาหลักสูตร และแนวคิดการปรับปร ...
2021-08-23 20:57:08
แผนพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ งานโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง
        งานวิจัยด้านการจัดการคุณภาพ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงสมรรถนะการปฏิบัติงาน ว ...
2021-08-18 14:03:50
ข่าวย้อนหลัง