หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน
ห้องสมุดชวนอ่าน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาร้านค้าปลีกดั้งเดิมในเขตกรุงเทพมหานคร
        งานวิจัยที่ได้ทำการสำรวจระดับการรับรู้ของผู้บริโภค ที่มีต่อร้านค้าปลีกดั ...
2021-12-17 15:49:37
นวัตกรรมการจัดการปัญหาการทุจริตตามระบบและเชิงพฤติกรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        การวิจัยที่สร้างรูปแบบนวัตกรรมการจัดการปัญหาการทุจริตตามระบบและเชิงพฤติก ...
2021-12-14 13:33:37
รายงานการวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
        งานวิจัยเกี่ยวกับวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญไทยในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ...
2021-12-09 14:28:42
ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
        การวิจัยที่ศึกษาระดับของภาวะผู้นำ การจัดการห่วงโซ่อุปทานนวัตกรรม ความสาม ...
2021-12-03 14:57:22
สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
        การวิจัยด้านการจัดการคุณภาพ ที่ผู้วิจัยได้กำหนดโครงสร้างสมรรถนะ และจัดทำ ...
2021-11-30 13:40:16
การศึกษาแนวทางการลดต้นทุนของการรถไฟแห่งประเทศไทย
        การวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลก ...
2021-11-26 13:27:44
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานหลังควบรวมกิจการของบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัด
        งานวิจัยที่มุ่งศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการทำงานของพนักงานหลังคว ...
2021-11-24 11:12:09
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจในการกลับมาใช้บริการซ้ำภัตตาคารสุกี้ MK ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
        การวิจัยทางการตลาด ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่สัมพันธ์กับความตั้งใจ ...
2021-11-19 14:18:46
คุณลักษณะและความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี
        งานวิจัยด้านการบริหารการศึกษา ที่ศึกษาถึงคุณลักษณะและความสามารถในการบริห ...
2021-11-17 15:10:29
กระบวนการทางกฎหมายและบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ
        งานวิจัยที่มุ่งวิเคราะห์บทบาทและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ กระบวนการทา ...
2021-11-12 13:37:41
ข่าวย้อนหลัง