หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน
ห้องสมุดชวนอ่าน

รายงานการวิจัยเรื่องตัวแบบปริมาณน้ำฝนในประเทศไทย ผู้แต่ง: ชูเกียรติ ผุดพรมราช และสมรวย อภิชาติบุตรพงศ์
        การศึกษาเรื่องตัวแบบปริมาณน้ำฝนของประเทศไทย ผู้วิจัยได้สร้างตัวแบบปริมาณ ...
2021-11-09 15:16:19
การสร้างมาตรวัดชนชั้นทางสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีอิทธพลต่อโอกาสชีวิต
        งานวิจัยด้านการบริหารการพัฒนา ที่ได้ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สั ...
2021-11-05 13:52:58
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการผลิตน้ำมันดีเซลจากน้ำมันที่เหลือทิ้ง
        การวิจัยการพัฒนารูปแบบการผลิตน้ำมันดีเซลจากน้ำมันที่เหลือทิ้ง เป็นการศึก ...
2021-10-29 13:36:10
การปรับปรุงกระบวนการขอรับบริการขนถ่ายสินค้าท่าเรือระนอง
        การวิจัยเรื่องการปรับปรุงกระบวนการขอรับบริการขนถ่ายสินค้าท่าเรือระนอง ผู ...
2021-10-26 14:00:35
กระบวนการป้องกันการทุจริตการสมัครใช้บัตรเครดิตโดยวิธีซิกส์ ซิกม่า
        งานวิจัยที่ปรับปรุงคุณภาพกระบวนการป้องกันการทุจริตการสมัครใช้บัตรเครดิต ...
2021-10-19 15:27:10
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำย่านฝั่งธนบุรี
        เพราะกรุงเทพฯ ไม่ได้มีแค่คลองเดียว คลองหลายแห่งสามารถพัฒนาให้กลายเป็นแหล ...
2021-10-15 16:23:07
รายงานวิจัยยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยาวราช ศึกษากรณี : เทศกาลกินเจ
        การวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเยา ...
2021-10-12 14:43:54
รายงานการวิจัยเรื่องพื้นที่ถนนราชดำเนินในมิติวัฒนธรรม
        พื้นที่ถนนราชดำเนินมีความสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ทั้งองค์ ...
2021-10-08 20:06:09
การพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
        5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันครูโลก” เพื่อเชิดชูความสำคัญของอาช ...
2021-10-05 13:40:14
ข่าวย้อนหลัง