หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน
ห้องสมุดชวนอ่าน

สิงหาคม 2564 ครบ 155 ปี พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ที่มาของตัวละคร “ขุนอินทร์” จากโหมโรง
สิงหาคม 2564 ครบ 155 ปี พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ที่มาของตัวละคร “ขุนอินทร์&rdquo ...
2021-08-24 10:38:43
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล
        ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นำแนวความคิดการพัฒนาหลักสูตร และแนวคิดการปรับปร ...
2021-08-23 20:57:08
แผนพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ งานโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง
        งานวิจัยด้านการจัดการคุณภาพ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงสมรรถนะการปฏิบัติงาน ว ...
2021-08-18 14:03:50
การพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการทำงานเป็นทีม
        การวิจัยที่ได้พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการทำงานเป็นทีมสำหรับนักเรียนชั้นมัธย ...
2021-08-13 19:40:43
รายงานการวิจัยเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินคดีทางปกครอง
        งานวิจัยด้านกฎหมาย ที่อธิบายถึงบริบทของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อ ...
2021-08-06 20:25:52
รายงานการวิจัยเรื่องเอกลักษณ์ของอาหารไทยชาววัง : การคงอยู่และการส่งเสริมคุณค่า
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเอกลักษณ์ของอาหารไทยชาววังที่ยังคงอยู่ และการส่งเสริมคุณค่าด้วยเครื่องม ...
2021-08-03 20:13:50
เรื่องของเห็ด เฮ็ดจั่งใด๋จะรู้
เรื่องของเห็ด   เฮ็ดจั่งใด๋จะรู้ -----  เก็บเห็ด   เก็บเห็ด -----    & ...
2021-08-03 19:53:52
การสร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเปียโนระดับชั้นต้น
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเปียโนระดับชั้นต้น นำมาใช้กับนักเรี ...
2021-08-02 11:10:35
รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลจากมะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
        งานวิจัยนี้นำเสนอการรวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กร ...
2021-07-29 13:55:38
ข่าวย้อนหลัง