หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน
ห้องสมุดชวนอ่าน

เรื่องของเห็ด เฮ็ดจั่งใด๋จะรู้
เรื่องของเห็ด   เฮ็ดจั่งใด๋จะรู้ -----  เก็บเห็ด   เก็บเห็ด -----    & ...
2021-08-03 19:53:52
การสร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเปียโนระดับชั้นต้น
การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้สร้างชุดการสอนเปียโนสำหรับนักเรียนหลักสูตรเปียโนระดับชั้นต้น นำมาใช้กับนักเรี ...
2021-08-02 11:10:35
รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการฐานข้อมูลด้านกระบวนการผลิตน้ำตาลจากมะพร้าวของชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม
        งานวิจัยนี้นำเสนอการรวบรวมข้อมูลและจัดทำระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กร ...
2021-07-29 13:55:38
รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
        จากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปปัจจุบัน รวมถึงการขยาย ...
2021-07-23 15:41:21
การปรับปรุงกระบวนการควบคุมพัสดุของส่วนงานพัสดุ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
        ควบคุมพัสดุ เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การเก็บรักษา การควบคุ ...
2021-07-20 10:31:18
วัฒนธรรมจารีตของชาววังสวนสุนันทาในบริบทการเปลี่ยนแปลงแบบตะวันตก
        เจ้านายฝ่ายใน คือกลุ่มสตรีที่มีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ จ ...
2021-07-16 20:30:15
การแสดงพื้นบ้านอำเภอศรีสำโรง
        การแสดงพื้นบ้านเป็นสิ่งที่สะท้อนลักษณะเด่นของวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละท้องถิ ...
2021-07-13 19:25:37
Speak – Practice Your English ฝึกพูดและฟังภาษาอังกฤษฟรี
        Speak – Practice Your English เป็นแอปพลิเคชั่นช่วยฝึกฟังและพูดภาษา ...
2021-07-12 15:42:50
การปรับปรุงกระบวนการจัดการความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ศึกษากรณี : บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลี จ. สมุทรปราการ
        สถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ มักเกิดขึ้นฉับพลันไม่สามารถคาดเดาได ...
2021-07-09 18:49:45
แกงรัญจวน : เมนูโบราณจากน้ำพริกถ้วยเก่า
      เมื่อพูดถึงอาหารชาววังคนทั่วไปมักจะคิดถึงอาหารที่ใช้วัตถุดิบชั้นดี ปรุงอย่างพิถ ...
2021-07-07 20:25:43
ข่าวย้อนหลัง