หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดสวนสุนันทาที่เราห่างเพราะห่วง
L I B R A R Y S S R Uห้ อ ง ส มุ ด ส ว น สุ นั น ท าที่ เ ร า ห่ า ง เ พ ร า ะ เ ร า ห่ ว งติดต่อสอบ ...
2020-04-02 14:45:11
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ        ส่งบทความวิจัยและบ ...
2020-04-02 14:42:28
ขั้นตอนการใช้งานห้องสมุดมือถือ
ขั้นตอนการใช้งานห้องสมุดมือถือ ...
2020-04-02 14:39:34
งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุด
งดให้บริการพื้นที่ห้องสมุดปรับการให้บริการ         เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรก ...
2020-04-02 14:37:40
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เปิดบริการเวลา 8.00 - 16.30 น.
ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เปิดบริการเวลา 8.00 - 16.30 น. ...
2020-04-02 14:32:47
ศูนย์วิทยบริการฯ ขยายเวลาส่งคืนหนังสือ
ศูนย์วิทยบริการฯ ขยายเวลาส่งคืนหนังสือ เนื่องจากการปรับเวลาการให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระ ...
2020-04-02 14:27:32
ปิดบริการ วันที่ 12-16 มีนาคม 2563
ปิดบริการ วันที่ 12-16 มีนาคม 2563 ...
2020-04-02 14:28:44
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักป้องกันช่วยกันป้องกัน COVID-19
กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักป้องกันช่วยกันป้องกัน COVID-19 " เรามาช่วยกัน "& ...
2020-03-26 09:53:39
ข่าวย้อนหลัง