หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

การจัดการความรู้สู่ชุมชนของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กนิษฐา บุญประคอง และจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์.  (2562, มกราคม-มิถุนายน).  การจัดการ   &nbs ...
2019-10-10 16:09:57
การพัฒนาหลักเกณฑ์กล่าวอ้างและการพิสูจน์การกล่าวอ้างสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย
ดารุณี เพ็ญเจริญ.  (2562, กันยายน-ธันวาคม). การพัฒนาหลักเกณฑ์กล่าวอ้างและการพิสูจน์   &nbs ...
2019-10-10 15:56:30
การพัฒนาผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1:การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก
สุภาพ เหมือนชู.  (2562,มกราคม-มีนาคม).  การพัฒนาผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพยาบาลบุคคลที่มีป ...
2019-09-16 14:16:33
ห้องสมุดโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 : แนวคิดในต่างประเทศ
เทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง.  (2561, กรกฏาคม- ธันวาคม).  ห้องสมุดโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 : แนวคิด ...
2019-09-16 14:17:56
การพัฒนารูปแบบการส่งเริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชุติมา สัจจานันท์.  (256,กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการส่งเริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียน ...
2019-04-01 18:57:16
ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย
ศรัญญา จันกระจ่าง และสุเมธ ธุวดาราตระกูล.  (2561.กันยายน-ธันวาคม).  ปัจจัยที่มีผลต่อการได้ ...
2019-04-01 15:34:27
การเรียนรู้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมาย
ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร.  (2561, ตุลาคม-ธันวาคม).  การเยนรู้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในการ ...
2019-04-01 15:25:11
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุความภักดีของลูกค้าชาวไทยต่อธุรกิจอี-คอมเมิร์ช
ลลิตา พ่วงมหา และพัชนี เชยจรรยา.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม).  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุความภักดี ...
2019-04-01 15:11:46
การสร้างสรรค์งานพัสตรภรณ์โขนของกรมศิลปากร:ศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่9
อัมไพวรรณ เดชะชาติ. (2561, กรกฎาคม-สิงหาคม). การสร้างสรรค์งานพัสตรภรณ์โขนของกรมศิลปากร:ศิลปะสกุล &nb ...
2019-03-04 15:30:35
แนวทางการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนของผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์.  (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม).  แนวทางการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟ ...
2019-03-04 15:19:16
ข่าวย้อนหลัง