หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

การพัฒนารูปแบบการส่งเริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชุติมา สัจจานันท์.  (256,กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนารูปแบบการส่งเริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียน ...
2019-04-01 18:57:16
ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับอนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารพาณิชย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย
ศรัญญา จันกระจ่าง และสุเมธ ธุวดาราตระกูล.  (2561.กันยายน-ธันวาคม).  ปัจจัยที่มีผลต่อการได้ ...
2019-04-01 15:34:27
การเรียนรู้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ได้ตามเป้าหมาย
ปิ่นหทัย ศุภเมธาพร.  (2561, ตุลาคม-ธันวาคม).  การเยนรู้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในการ ...
2019-04-01 15:25:11
โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุความภักดีของลูกค้าชาวไทยต่อธุรกิจอี-คอมเมิร์ช
ลลิตา พ่วงมหา และพัชนี เชยจรรยา.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม).  โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุความภักดี ...
2019-04-01 15:11:46
การสร้างสรรค์งานพัสตรภรณ์โขนของกรมศิลปากร:ศิลปะสกุลช่างรัตนโกสินทร์สมัยรัชกาลที่9
อัมไพวรรณ เดชะชาติ. (2561, กรกฎาคม-สิงหาคม). การสร้างสรรค์งานพัสตรภรณ์โขนของกรมศิลปากร:ศิลปะสกุล &nb ...
2019-03-04 15:30:35
แนวทางการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนของผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน
ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์.  (2561, พฤษภาคม-สิงหาคม).  แนวทางการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟ ...
2019-03-04 15:19:16
การพัฒนาระบบการแจ้งข้อมู,ข่าวสารด้วยเสียงสำหรับผู้สูงอายุ
วัฒนพล ชุมเพชร.  (2561, เมษายน-มิถุนายน).  การพัฒนาระบบการแจ้งข้อมู,ข่าวสารด้วยเสียงสำหรับ ...
2019-03-04 15:34:46
ประสิทธิภาพของคาลิเปอร์ในการประเมินสภาพร่างกายแม่สุกร
แพรว เที่ยงพิมล และพิพัฒน์ สมภาร.  (2561, กันยายน-ตุลาคม).  ประสิทธิภาพของคาลิเปอร์ในการปร ...
2019-03-04 15:03:40
การรับสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังกฤษจากสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุมนต์ จิตต์สาคร และประภาส พาวินันท์.  (2561, กรกฎาคม-ธันวาคม). การรับสารสนเทศด้านทักษะภาษาอังก ...
2019-03-04 14:59:57
ประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
มาลี ลาภลมูล.  (2561, กรกฏาคม-ธันวาคม).  การเพิ่มพูนความรู้ของครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรีย ...
2018-10-30 14:12:40
ข่าวย้อนหลัง