หน้าหลัก > ข่าว > บทความที่น่าสนใจ
บทความที่น่าสนใจ

10 วิธีบริหารสมองมนุษย์ในชีวิตประจำวัน
นพ.สุรเกียรติ อาชามานุภาพ, (2565, ธันวาคม), 10 วิธีบริหารสมองมนุษย์ในชีวิตประจำวัน : นิตยสารหมอชาวบ้ ...
2022-12-23 11:52:26
อาหารที่ดีต่อร่างกายจะขาดผักไปได้อย่างไร
(2565, ธันวาคม), อาหารที่ดีต่อร่างกายจะขาดผักไปได้อย่างไร : Gourmet and Cuisine  (269) : 25&nbs ...
2022-12-23 11:48:43
รูปแบบการจัดการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
ศิรินันทนา, สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล, อังศุมาริน สุชัยรัตนโชค และจเร เถื่อนพวงแก้ว, (2565, มกราคม&n ...
2022-12-02 13:29:11
ลด –เพิ่ม-ปรับ—เปลี่ยน ให้พฤติกรรมการกิน “ไม่ขาด ไม่เกิน”
นายแพทย์อนันต์ โลหะพัฒนะบำรุง, (2565, ตุลาคม–ธันวาคม), ลด –เพิ่ม-ปรับ—เปลี่ยน ให้พ ...
2022-12-02 13:25:11
อิทธิพลของลำดับที่มีต่อความตั้งใจที่จะซื้อ กรณีศึกษาโดยใช้แนวคิดเมนูอาหารใหม่
ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ, นพพล ตั้งจิตพรหม และ รติกร ชื่นสุขสมบูรณ.  (2565, พฤษภาคม–สิงหาคม), ...
2022-10-26 14:24:26
ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
จิตติรัตน์แสงเลิศอุทัย. (2565, มกราคม-มิถุุนายน), ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การพัฒนาบทเรียนออนไลน์  : ...
2022-10-26 14:10:31
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำ เสื้อผ้าแฟชั่นผ่านแอปพลิเคชันโพเมโลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ปัณติฌา ธรรมกุลธารี และ สมชาย เล็กเจริญ.  (2564, เมษายน–มิถุนายน), ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอ ...
2022-09-30 14:25:01
จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
สถาพร วิชัยรัมย์. (2565, มกราคม–มิถุนาคม), จริยธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : วารสารวิชาการ ม ...
2022-09-30 14:25:19
ความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายแบบบูรณาการ
เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และ วริษฐ์ รินทอง.  (2564, มกราคม–มีนาคม), ความตั้งใจในการซื้อสินค้าผ่ ...
2022-09-20 15:40:09
นวัตกรรมทางการทางการแพทย์ฝีมือคนไทย
วิภาวรรณ อินวกูล. (2565, กรกฎาคม–สิงหาคม), นวัตกรรมทางการทางการแพทย์ฝีมือคนไทย : อุตสาหกรรมสาร ...
2022-09-20 15:33:12
ข่าวย้อนหลัง