หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา
กิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-14 10:22:47


        วันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดโครงการเปิดโลกการอ่าน Human Library : กิจกรรมเปิดหนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร. กัญญ์รัชการย์ นิลวรรณ เลิศอมรศักดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นพิธีกรในการสัมภาษณ์หนังสือมีชีวิตทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้ให้เกียรติมาเผยแพร่ความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ เพื่อเปิดโลกการอ่านหนังสือมีชีวิตในรั้วสวนสุนันทา ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ในหัวข้อ "เรียนรู้รอบโลกและธรรมะเพื่อชีวิตสู่การเป็นนักบริหารมืออาชีพ" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระ โชติธรรมาภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ ในหัวข้อ"ศิษย์เก่านักสะสมและรู้รักษ์สวนสุนันทา"และ นายธนเดช โอภาสธัญกร นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ "นักศึกษาคนเก่งสู่การเป็นศิลปินขวัญใจมหาชน" เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ และเป็นการพัฒนากิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ของศูนย์วิทยบริการ ให้เป็นไปตามนโยบายเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ณ ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ