หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยายเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประภาส พาวินันท์
บรรยายเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประภาส พาวินันท์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-06-19 14:22:35

      โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล บรรยายเรื่อง “การออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประภาส พาวินันท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และอาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องสัมมนาสื่อโสตทัศน์ ชั้น 4 ( Conference Room 1 )อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา