หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี
บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-01 21:18:59

        องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” (International Day of Older Persons) โดยกำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2534 วันผู้สูงอายุสากล ถือเป็นวันสำคัญของผู้สูงอายุทั่วโลก เพราะแต่ละประเทศจะจัดงานเฉลิมฉลองให้ผู้สูงอายุ เพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ ให้คนทั่วไปตระหนักว่า ชั่วชีวิตที่ผ่านมาผู้สูงอายุได้สร้างคุณประโยชน์ คุณงามความดีไว้มากมาย รวมทั้งสรรค์สร้างทุกๆ สิ่งมาให้กับสังคม ตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน

        ศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จำแนกตามคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดราชบุรี สอบถามข้อมูลจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และปลัดขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่า บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านสุขภาพมีบทบาทมากที่สุด รองลงมาเป็นด้านที่พักและศูนย์บริการ ด้านนันทนาการและวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านอาชีพและรายได้ ส่วนด้านความมั่นคงทางสังคมครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครองนั้น จะมีบทบาทน้อยที่สุด

        สำหรับการเปรียบเทียบบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนั้น จำแนกตามคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประกอบด้วย งบประมาณ จำนวนประชากร ขนาดพื้นที่การปกครอง ขนาดองค์การบริหารส่วนตำบล และรายได้จากการจัดเก็บภาษี พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่กล่าวมาแตกต่างกัน มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไม่แตกต่างกัน

อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่

Digital Library >> https://bit.ly/3meKeRQ

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3utAvuL

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดราชบุรี

ผู้แต่ง: จุไรรัตน์ เปลี่ยนขำ

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 362.6072 จ653บ

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h


วันผู้สูงอายุสากล ข้อมูลจาก: https://bit.ly/3F62DJu