หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมของสวนผลไม้เพื่อการอนุรักษ์หิ่งห้อยในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมของสวนผลไม้เพื่อการอนุรักษ์หิ่งห้อยในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-02 14:14:54

        วันหิ่งห้อยโลกจัดขึ้นในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมของทุกปี สำหรับปี 2564 จะตรงกับวันที่ 3-4 กรกฎาคม มีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์หิ่งห้อย และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของหิ่งห้อยและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

        หิ่งห้อยมีความสำคัญของต่อระบบนิเวศ เพราะเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ บริเวณไหนมีหิ่งห้อย แสดงว่าบริเวณนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เพราะระบบนิเวศที่สมบูรณ์จะเป็นตัวรองรับวงจรชีวิตของหิ่งห้อยตั้งแต่เป็นตัวหนอนจนโตเต็มวัย แต่ถ้าบริเวณไหนมีมลพิษ น้ำปนเปื้อนสารเคมี จะทำให้ตัวหนอนหิ่งห้อยตาย ทำให้จำนวนหิ่งห้อยลดลง จากสภาพแวดล้อมที่ไม่มีความปลอดภัย 

        ร่วมอนุรักษ์หิ่งห้อย ผ่านการจัดการสิ่งแวดล้อมในสวนผลไม้ จากผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล ซึ่งได้ทำการศึกษาคุณภาพดินและคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์หิ่งห้อยในพื้นที่สวนผลไม้ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำการศึกษาในพื้นที่คลองที่ไหลผ่านสวนผลไม้ 3 แห่ง คือ คลองท่าคาในพื้นที่สวนมะพร้าว คลองบางแคในพื้นที่สวนส้มโอ และคลองแควอ้อมในพื้นที่สวนลิ้นจี่ ทำให้ได้แผนที่การกระจายตัวของประชากรหิ่งห้อยในพื้นที่สวนผลไม้แต่ละประเภท และทำให้ทราบว่าพื้นที่ใด ที่มีประชากรหิ่งห้อยอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนจัดการแหล่งท่องเที่ยว และวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สวนผลไม้แต่ละประเภทอย่างเหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์ประชากรหิ่งห้อย

สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show...

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

------------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมของสวนผลไม้เพื่อการอนุรักษ์หิ่งห้อยในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้แต่ง: ทัศนาวลัย อุฑารสกุล