หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาสารคดีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกรณีศึกษาตลาดน้ำอัมพวา
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาสารคดีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกรณีศึกษาตลาดน้ำอัมพวา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-02 16:35:05

        ปัจจุบันการท่องเที่ยวนับว่ามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ในแต่ละปีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่มากมายหลายด้าน และตลาดน้ำอัมพวา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาตลาดน้ำอัมพวาได้ จากกรุงเทพโดยใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษ นับว่าเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์อีกแห่งหนึ่ง

        ดังนั้นผู้วิจัยได้เล็งถึงความสำคัญของตลาดน้ำอัมพวา จึงได้จัดทำสารคดีการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ขึ้นมาให้อยู่ในรูปแบบแอนิเมชัน เพื่อที่จะได้มีความน่าสนใจและเพิ่มสาระความรู้ของสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยแห่งนี้ วิธีการดำเนินการวิจัย ได้ทำการศึกษาเครื่องมือที่ใช้สร้างการ์ตูนแอนิเมชัน การตัดต่อวิดีโอ การสร้างฉาก การอัดเสียง การสร้างการเคลื่อนไหวของตัวการ์ตูนแอนิเมชันของสารคดีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดน้ำอัมพวาตามที่ได้ออกแบบไว้ พร้อมทั้งมีการทำแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความพึงพอใจ จากการที่ได้ชมสารคดีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตลาดนำอัมพวา สามารถเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้ชมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.43

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3zmfZ25

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาสารคดีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชันกรณีศึกษาตลาดน้ำอัมพวา

ผู้แต่ง: ดุลยวิทย์ ปรางชุมพล

---------------------------------------------

ข้อมูลและภาพประกอบ: วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์