หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องเอกลักษณ์ของอาหารไทยชาววัง : การคงอยู่และการส่งเสริมคุณค่า
รายงานการวิจัยเรื่องเอกลักษณ์ของอาหารไทยชาววัง : การคงอยู่และการส่งเสริมคุณค่า

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-03 20:13:50

งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาเอกลักษณ์ของอาหารไทยชาววังที่ยังคงอยู่ และการส่งเสริมคุณค่าด้วยเครื่องมือการสื่อสารการตลาด โดยทำการรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานชั้นต้นและชั้นรอง สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง จากผู้รู้ที่ผูกพันกับวังสวนสุนันทา พบว่า อาหารไทยชาววังมีลักษณะเดียวกับอาหารไทยชาวบ้านทั่วไปแต่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่อย่างพิถีพิถัน มีการจัดภาชนะตกแต่งอย่างปราณีตสวยงาม ซึ่งการสร้างเอกลักษณ์ของอาหารไทยชาววัง ควรเน้นการสร้างคุณลักษณะ (Attribute) คุณประโยชน์ (Benefit) คุณค่า (Value) และควรมีการสื่อสารแบบบูรณาการ (IMC) เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์อาหารไทยชาววัง โดยอาหารชาววังสวนสุนันทาที่ควรอนุรักษ์ ได้แก่ น้ำพริกลงเรือ ที่มีต้นกำเนิดจากวังสวนสุนันทา ควรส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งควรพิจารณาพัฒนาน้ำพริกเครื่องจิ้ม ข้าวปรุงสำเร็จ ให้เป็นอาหารจานเดียวที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่


อ่านเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> https://bit.ly/3yxNNb7

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องเอกลักษณ์ของอาหารไทยชาววัง : การคงอยู่และการส่งเสริมคุณค่า

ผู้แต่ง: เกศสิรี ปั้นธุระ

เลขเรียกหนังสือ: ว.จ 641.59593072 ก773ร

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่>>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do


ภาพประกอบจาก: https://www.pinterest.com/pin/615445105313582612/