หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-12-03 14:57:22

        การวิจัยที่ศึกษาระดับของภาวะผู้นำ การจัดการห่วงโซ่อุปทานนวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขัน ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ทำการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการร้านสาขาของเครือข่าย AIS Dtac และ TrueMove ด้วยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิตามสัดส่วนจำนวนผู้ประกอบการแต่ละเครือข่าย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการร้านสาขาที่มียอดขายสูงโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

       ผลการวิจัยพบว่า แบบจำลองสมมติฐานมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยภาวะผู้นำ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการแข่งขันในระดับมาก ส่วนระดับของปัจจัย นวัตกรรม และความสำเร็จทางการเงิน รวมทั้งความสำเร็จที่ไม่ใช่ทางการเงินในระดับมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ภาวะผู้นำส่งอิทธิพลเชิงบวกต่อนวัตกรรมและห่วงโซ่อุปทาน นวัตกรรมส่งอิทธิพลเชิงบวกต่อห่วงโซ่อุปทาน และความสามารถในการแข่งขัน ห่วงโซ่อุปทานส่งอิทธิพลเชิงบวกต่อความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการแข่งขันส่งอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จของธุรกิจ


อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Digital Library >> https://bit.ly/3lNKaJN

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3DgyWmA

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ผู้แต่ง: ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา