หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ใส่ชุดนักเรียนเรียนออนไลน์ แล้วจะทำให้ผู้ใส่มีระเบียบวินัยและผลการเรียนที่ดีขึ้นหรือไม่ ผู้ที่ส่วมใส่เท่านั้นที่จะรู้ถึงผลลัพธ์ และต้องหาข้อพิสูจน์กันต่อไป
ใส่ชุดนักเรียนเรียนออนไลน์ แล้วจะทำให้ผู้ใส่มีระเบียบวินัยและผลการเรียนที่ดีขึ้นหรือไม่ ผู้ที่ส่วมใส่เท่านั้นที่จะรู้ถึงผลลัพธ์ และต้องหาข้อพิสูจน์กันต่อไป

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-06-04 15:57:25

ใส่ชุดนักเรียนเรียนออนไลน์ แล้วจะทำให้ผู้ใส่มีระเบียบวินัยและผลการเรียนที่ดีขึ้นหรือไม่ ผู้ที่ส่วมใส่เท่านั้นที่จะรู้ถึงผลลัพธ์ และต้องหาข้อพิสูจน์กันต่อไป

        เรียนรู้วิวัฒนาการของเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่ พ.ศ.2548 - 2550 จากผลงานวิจัยของ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง ที่ได้วิจัยเชิงประวัติศาสตร์ที่มุ่งค้นหาความรู้ความจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษาหญิงและชาย ทั้งระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย จนกระทั่งเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยผู้วิจัยได้นำเสนอและวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะเชิงพรรณานาความ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ตามหลักตรรกะพร้อมภาพวาดประกอบของชุดนักเรียนแต่ละช่วงยุคสมัยได้อย่างน่าสนใจ

        สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show...

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2480-2550)

ผู้แต่ง: จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง

เลขเรียกหนังสือ: ว.จ 687.15072 จ328ร

-------------------------------------------------------

จองอ่านฉบับพิมพ์ได้ที่>>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do