หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคลและเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถดูเส้นทางการเดินทาง วิธีการเดินทาง และเวลาเปิด-ปิดของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นรายบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคลและเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถดูเส้นทางการเดินทาง วิธีการเดินทาง และเวลาเปิด-ปิดของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นรายบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-04 11:50:39

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566)

        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคลและเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถดูเส้นทางการเดินทาง วิธีการเดินทาง และเวลาเปิด-ปิดของสถานที่ท่องเที่ยวเป็นรายบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักท่องเที่ยว ช่วงอายุ 20-60 ปี ที่สามารถใช้เว็บไซต์ จำนวน 10 คน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยใช้เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจในการใช้ระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคล ทั้ง 2 ด้าน สำหรับการทดลองในงานวิจัย คือ ความสวยงามของระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคล และความพึงพอใจต่อระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจความสวยงามของระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคล โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 ความพึงพอใจต่อระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคลอยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3YjwOXy


เรื่อง การพัฒนาระบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรายบุคคล

Development of an Individual Tourist Attraction Recommendation System


ผู้นิพนธ์ นัทธพล เหลืองอร่าม, ภูมินันท์ รักยิ้ม และสุนันทา ศรีม่วง

Nattapon Luengaram, Phuminan Rakyim and Sunanta Srimuang


 • ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่>> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru

 • สอบถามเพิ่มเติม>> m.me/JAIT.SSRU

 • 021601155, 1249

 • jait@ssru.ac.th