หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การศึกษาการยอมรับการเลี้ยงสุกรพันธะสัญญาโดยวิธีวิจัยผสมแบบสามขั้นตอน
การศึกษาการยอมรับการเลี้ยงสุกรพันธะสัญญาโดยวิธีวิจัยผสมแบบสามขั้นตอน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-04 15:18:37

        การวิจัยที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเลี้ยงสุกรพันธะสัญญาและการตัดสินใจเลือกบริษัทคู่สัญญา ผลกระทบ และแนวทางการพัฒนาโดยการใช้วิธีวิจัยผสมแบบ 3 ขั้นตอน ระยะที่ 1 การศึกษาเชิงสำรวจเพื่อสร้างสมมติฐานและพัฒนาเครื่องมือวิจัย ระยะที่ 2 การศึกษาเชิงยืนยันเพื่อทดสอบสมมติฐาน และระยะที่ 3 เป็นการศึกษาเพื่อยืนยันผลการศึกษาจากระยะที่ 1 และ 2

        ผลการศึกษาภาพรวมทั้ง 3 ระยะ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเลี้ยงสุกรพันธะสัญญาพบปัจจัยที่สอดคล้องกันทั้งจากการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณประกอบด้วยปัจจัยผลทางด้านเศรษฐกิจ คุณภาพปัจจัยการผลิต และปัญหาของเกษตรกร มีปัจจัยที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบด้วยการรับรู้ประโยชน์ การมีที่ดิน ประสบการณ์ การมีบริษัทมาติดต่อ การบริการ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

        สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริษัทที่สอดคล้องกันทั้งจากการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณประกอบด้วยปัจจัยการบริการ ปัญหาเกษตรกร คุณภาพปัจจัยการผลิต ประสบการณ์ ผลทางด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพศ มีปัจจัยที่ได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพประกอบด้วยปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ การมีที่ดิน และการมีบริษัทมาติดต่อ

        การเลี้ยงสุกรพันธะสัญญามีผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการพัฒนาการเลี้ยงสุกรพันธะสัญญาคือการปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือคำแนะนำของบริษัทอย่างเคร่งครัด เกษตรกรต้องพัฒนาตนเองและรัฐบาลควรเข้ามากำกับติดตามตรวจสอบการทำสัญญาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อเกษตรกรและบริษัทคู่สัญญา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Digital Library >> https://bit.ly/3eP9CdS

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3zkywvn

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: การศึกษาการยอมรับการเลี้ยงสุกรพันธะสัญญาโดยวิธีวิจัยผสมแบบสามขั้นตอน

ผู้แต่ง: ฐาปกรณ์ แก้วเงิน