หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
รายงานการวิจัยเรื่องความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-05 15:11:11

        งานวิจัยเชิงสำรวจ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ศึกษาชนิด อุปนิสัยการหากิน สถานภาพ ปริมาณความชุกชุม ลักษณะกิจกรรมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษา และนำข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่ของชนิดนกมาใช้เป็นแนวทางการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่ออนุรักษ์ความหลากชนิดของนกและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผู้วิจัยได้สำรวจภาคสนามเกี่ยวกับชนิด ลักษณะกิจกรรมของนก ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือ ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 3 เส้นทาง สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาปริมาณความชุกชุม

        ผลการศึกษาจากการสำรวจชนิดนกทั้ง 3 เส้นทาง พบนกจำนวน 35 วงศ์ 73 ชนิด โดยเส้นทางที่ 1 (ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน – ปากคลองโคน) พบจำนวนชนิดนกมากที่สุด คือ 65 ชนิด ด้านสถานภาพของนก พบนกประจำถิ่น จำนวน 42 ชนิด นกประจำถิ่นและนกอพยพ จำนวน 11 ชนิด และนกอพยพ จำนวน 20 ชนิด ด้านปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จำนวน มีจำนวน 16 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 21.92 ของชนิดนกที่สำรวจพบทั้งหมด ลักษณะกิจกรรมที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษา คือ เพื่อการหาอาหาร ประกอบด้วย กลุ่มนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง กลุ่มนกกินสัตว์อื่น ๆ และสัตว์น้ำ กลุ่มนกกินเมล็ดพืช กลุ่มนกกินน้ำหวานจากดอกไม้ และกลุ่มนกกินลูกปลา กุ้งตัวเล็กตามริมชายคลองและชายเลน 

        ดังนั้น การส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแลเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลน และการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำประมงแบบพื้นบ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนการผลิต โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมทั้งรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหลักพื้นฐานของการประมงพื้นบ้านจะเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะนกจะมีคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านการผสมเกสร การแพร่กระจายพันธุ์พืช การกำจัดศัตรูพืช และนกเป็นตัวชี้วัดความสมดุลธรรมชาติในระบบนิเวศในท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3bxYpjy

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/ชื่องานวิจัย : รายงานการวิจัยเรื่องความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้แต่ง : นิธินาถ เจริญโภคราช

---------------------------------------------

ข้อมูลและภาพประกอบ : วีรวรรณ ศรีสวัสดิ์