หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
การพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-05 13:40:14

        5 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันครูโลก” เพื่อเชิดชูความสำคัญของอาชีพ “ครู” ทั่วโลก เพราะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในระบบการศึกษา วันครูโลก (World Teacher’s Day) จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาจากความร่วมมือของ UNICEF, องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั่วโลก เพื่อยกระดับอาชีพครู สร้างมาตรฐานและสวัสดิการของครู รวมถึงการจัดรูปแบบการศึกษาให้เหมาะสม

        ร่วมศึกษางานวิจัย ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครู เปรียบเทียบระดับความต้องการ และแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยศึกษาระดับความต้องการการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ 10 ด้าน เปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครู ตามอายุ ประสบการณ์ทำงาน และช่วงชั้นที่สอนของครู และศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากร

        พบว่า ความต้องการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามมาตรฐานความรู้ทั้ง 10 ด้าน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านความเป็นครู อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบระดับความต้องการพัฒนาสมรรถนะของครู จำแนกตามอายุ ประสบการณ์ทำงาน และช่วงชั้นที่สอนของครู พบว่า มีความแตกต่างกันทั้งในด้านภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสูตร ส่วนแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูนั้น ในภาพรวมจะพัฒนาด้วยตนเอง

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3itOk7V

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: การพัฒนาสมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3

ผู้แต่ง: ฉัตรชัย น้ำชม

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 371.1072 ฉ232ก

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h

---------------------------------------------

วันครูโลก ข้อมูลจาก: https://bit.ly/3a49wg4