หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินคดีทางปกครอง
รายงานการวิจัยเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินคดีทางปกครอง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-06 20:25:52


        งานวิจัยด้านกฎหมาย ที่อธิบายถึงบริบทของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ทั้งกฎหมายปกครอง กฎหมายสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นกฎหมายที่ก่อให้เกิดสิทธิเสรีภาพแก่สาธารณะชน กระบวนการดำเนินการทางปกครองของศาลปกครอง กระบวนการของศาลปกครองซึ่งเป็นกระบวนการที่ดำเนินการเพื่อสาธารณะ ที่ฝ่ายปกครองมีอำนาจเหนือสาธารณะ แต่ในกระบวนการดำเนินการกลับไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และศึกษาความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน ทั้งในอดีต ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเป็นไปในอนาคต

        จากการศึกษาพบว่า สิทธิมนุษยชนเป็นหลักการพื้นฐานที่นำไปสู่การคุ้มครองด้านสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะแนวคิดของสิทธิมนุษยชนถือเป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ถือว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน และมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ที่ต้องได้รับความเคารพ ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงจัดตั้งศาลปกครองขึ้นเพื่อดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน โดยเข้าคุ้มครองและปกป้องประชาชนจากการดำเนินการทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจากการศึกษาทำให้ทราบว่าในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 กำหนดกระบวนการดำเนินคดีปกครองที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยมีหลักการถ่วงดุลอำนาจและระบบพิจารณาคดีแบบไต่สวน แต่ศาลปกครองก็มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินคดีคือ บทบัญญัติของกฎหมายที่ให้อำนาจแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าพนักงานของรัฐในการออกกฎ คำสั่ง นโยบาย และการใช้ดุลพินิจในทางปกครองที่กระบวนการดำเนินคดีปกครองไม่อาจก้าวล่วงได้ และในกระบวนการดำเนินคดีที่ยังขาดการคุ้มครองบุคคลก่อนดำเนินคดี ระหว่างดำเนินคดี และหลังการดำเนินคดี


อ่านเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> https://bit.ly/3ip8aRQ

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการดำเนินคดีทางปกครอง

ผู้แต่ง: พิศณุ พูนเพชรพันธุ์

เลขเรียกหนังสือ: ว.จ 341.48072 พ744ร

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่>>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do