หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบและประเมินผลพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน
รายงานการวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบและประเมินผลพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-07 15:08:35

        งานวิจัยที่พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศที่สามารถตรวจสอบและประเมินผลพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน บูรณาการข้อมูลและสารสนเทศกับระบบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยศึกษากับนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการให้การศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ผลการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบและประเมินผลพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียนมีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ในระดับดีมากทั้ง 5 ด้าน โดยการเช็คชื่อเข้าเรียน ได้คะแนนประเมินสูงสุด รองลงมาคือ การตอบคำถาม การทำงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย การมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน และการเข้าเรียนซ้ำ (ทบทวนเนื้อหาที่ขาดเรียน) ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด

        ผลการประเมินในเรื่องคุณภาพในการทำงานพบว่า ความถูกต้องของสารสนเทศ มีค่ามากที่สุด รองลงมาคือความรวดเร็วในการตอบสนอง และความครบถ้วนของสารสนเทศ ด้านผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า พฤติกรรมการเรียนที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับกับผลสัมฤทธิ์การเรียน คือ การมีส่วนร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน การทำงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการตอบคำถาม โดยมีค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ส่วนการขาดเรียนและการเข้าเรียนซ้ำ (ทบทวนเนื้อหาที่ขาดเรียน) มีความสัมพันธ์ในทิศทางกลับกันกับผลสัมฤทธิ์การเรียน นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้สร้างสมการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากตัวแปรพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ มีค่าความถูกต้องในการพยากรณ์ได้ร้อยละ 79.30 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์เท่ากับ 0.49


อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3aL1qwr

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบและประเมินผลพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน

ผู้แต่ง: เฉลิมพล ทัพซ้าย