หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > ประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์: ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์
ประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์: ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-07 14:12:46

        โลจิสติกส์ (logistics) เป็นระบบการจัดการส่งสินค้าและทรัพยากรต่าง ๆ จากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โดยเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ ถือเป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ ธุรกิจโลจิสติกส์มีการแข่งกันสูงมากในปัจจุบัน ด้วยผู้ให้บริการต่างมีการเข้าแข่งขันในตลาดมากขึ้น ดังนั้นจึงไม่ใช่แค่การจัดการขนส่ง จัดเก็บ เคลื่อนย้าย และกระจายสินค้าทั่วไป แต่ต้องนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับการทำงานให้ดีและรวดเร็วขึ้น ให้ทันกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคตด้วย

        ศึกษาประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์ จากผลงานวิจัยของ ธนพล ก่อฐานะ ที่ได้ศึกษาการพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ทั้งยังศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาต้นแบบระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้งานในองค์กร และสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความได้เปรียบด้านต้นทุน รวมถึงการสร้างระบบงานไว้รองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในการแข่งขัน ที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show...

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

------------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัย : ประสิทธิผลของการจัดการอิเล็กทรอนิกส์โลจิสติกส์: ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ์

ผู้แต่ง : ธนพล ก่อฐานะ