หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > อิงอดีต” เพื่อ “สนองปัจจุบัน
อิงอดีต” เพื่อ “สนองปัจจุบัน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-07 09:24:26     
        
“คติชนสร้างสรรค์” (Creative Folklore) เป็นทฤษฎีที่นำเสนอขึ้นเพื่อให้ล้อกับคำว่า“เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Creative Economy) อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการนำคติชนในท้องถิ่นและภูมิภาคต่าง ๆ มาใช้ในบริบทใหม่อย่างมีพลวัต ทำให้เห็นถึงการนำคติชนที่มี “คุณค่า” มาเพิ่ม“มูลค่า” ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วยวิธีคิดที่หลากหลาย เป็นการนำวัฒนธรรมที่มี “ราก” มา “ต่อยอด” ตามภูมิปัญญา ทัศนะ และจุดมุ่งหมายของคนใน “สังคมร่วมสมัย” จึงเรียกได้ว่าเป็นการ “อิงอดีต” เพื่อ “สนองปัจจุบัน”
เนื้อหาในหนังสือ “อิงอดีต สนองปัจจุบัน คติชนสร้างสรรค์ สังคมร่วมสมัย” ประกอบด้วยบทนำเชิงสังเคราะห์ที่แสดงให้เห็นถึงความน่าสนใจและความทันสมัยของทฤษฎี “คติชนสร้างสรรค์” และบทความวิจัยที่มีคุณภาพของนิสิตทั้งระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตของภาควิชาภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีข้อมูล เนื้อหา และประเด็นศึกษาที่หลากหลาย สามารถเป็นตัวอย่างของการทำวิจัยภาคสนาม


อ่านต่อที่>> https://bit.ly/3Z1ENc7  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น