หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-09 14:24:06

        วันที่ 8 กันยายน ของทุกปีเป็น วัน International Literacy Day ตามมติของที่ประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากประเทศทั่วโลกว่าด้วยการไม่รู้หนังสือ เมื่อปี ค.ศ 1965 เพื่อระลึกถึงการรู้หนังสือสากล ประเทศไทยจัดกิจกรรมตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมา และในปี 2522 ได้จัดนิทรรศการ "วันการศึกษานอกโรงเรียน" มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการรู้หนังสือ และการศึกษาตลอดชีวิต ด้วยเหตุนี้ Internationnal Literacy Day จึงกลายเป็น "วันการศึกษานอกโรงเรียน " ตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา

        ศึกษางานวิจัยการบริหารการศึกษา ที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนด้วยเทคนิคการวิจัย EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ได้รูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การดำเนินงาน การจัดโครงสร้างศูนย์การเรียนชุมชน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การนิเทศติดตามการดำเนินงาน และการประเมินผล สรุปและรายงานแก่ชุมชน

อ่านต่อเพิ่มเติมแบบออนไลน์ได้ที่

Digital Library >>> https://bit.ly/2WUVUAe

Thai Digital Collection (TDC) >>> https://bit.ly/3yYcCfL

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/

---------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์การเรียนชุมชนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน

ผู้แต่ง: ธีรศักดิ์ ผาสุข

วันการศึกษานอกโรงเรียน ข้อมูลจาก: https://guru.sanook.com/4366/