หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องพื้นที่ถนนราชดำเนินในมิติวัฒนธรรม
รายงานการวิจัยเรื่องพื้นที่ถนนราชดำเนินในมิติวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-08 20:06:09

        พื้นที่ถนนราชดำเนินมีความสัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง ทั้งองค์ประกอบทางกายภาพและกิจกรรมหรือเหตุการณ์ซึ่งมีขึ้นบนถนนสายนี้ การสร้างถนนนั้นเริ่มจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเชื่อมระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิต ซึ่งเป็นที่ประทับแห่งใหม่ภายนอกกำแพงพระนคร เป็นการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ครั้งใหญ่ จากการขยายตัวเมืองผ่านกำแพงล้อมรอบออกไปสู่ทิศเหนือ ขณะเดียวกันก็เป็นการเปลี่ยนทัศนคติของชนชั้นนำ ที่มีต่อพื้นที่บริเวณภายนอกกำแพงเมือง จากเดิมที่เคยให้ความหมายว่าเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัย ห่างไกลความเจริญกลายเป็นสถานที่ร่มรื่นย์ด้วยธรรมชาติ 

        ถนนราชดำเนินคือสัญลักษณ์เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่สยามเก่า ซึ่งมีศิลปะการก่อสร้างรูปแบบจารีตกับพื้นที่สยามใหม่ ซึ่งอาคารราชสำนักทั้งหลายก่อสร้างด้วยศิลปะแบบตะวันตก ดังนั้นถนนสายนี้จึงเป็นฉากของเจริญ ความทันสมัย และความมีวัฒนธรรมเพื่อเสนอต่อนานาอารยประเทศ ต่อเมื่อประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นการปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ ถนนราชดำเนินก็ยังได้รับการสร้างความหมายว่าเป็นพื้นที่ที่แสดงออกถึงความทันสมัย ความมีวัฒนธรรมทัดเทียมกับอารยประเทศ ด้วยการสร้างอาคารแบบตะวันตก แม้ว่ารูปแบบศิลปะยุคสมัยดังกล่าวจะแตกต่างจากเมื่อแรกเริ่มสร้างเพื่อสะท้อนออกถึงความเสมอภาคระหว่างชนชั้น และความสำคัญของการปกครองระบอบใหม่ด้วยการสร้างอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

        ปัจจุบัน รัฐบาลพยายามส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อแสวงหาเงินตราต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ถนนราชดำเนินก็นับเป็นเป้าหมายสำคัญในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่สภาพทางกายภาพของถนนราชดำเนินแวดล้อมด้วยสิ่งก่อสร้างตามแบบจารีตและแบบตะวันตกหลากยุคสมัย รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดให้ถนนราชดำเนินเป็นถนนสายวัฒนธรรม แต่ภาพลักษณ์แท้จริงซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ให้ความหมายแก่ถนนสายนี้คือถนนสายประวัติศาสตร์ทางการเมือง เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองบนถนนสายนี้หลายครั้งต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสการเมือง การชุมนุมร่วมกันของกลุ่มผู้เรียกร้องก็สะท้อนออกถึงความเป็นวัฒนธรรมชุมชนที่มีกฎเกณฑ์การดำรงอยู่ร่วมกัน การเอื้ออาทร ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งขาดหายไปในความเป็นสังคมเมืองปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3FmRcNF

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องพื้นที่ถนนราชดำเนินในมิติวัฒนธรรม

ผู้แต่ง: วีณา เอี่ยมประไพ

เลขเรียกหนังสือ: ว.จ 390.9593072 ว815ร

จองอ่านฉบับพิมพ์ที่ >>> https://bit.ly/3yPoK3h