หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การปรับปรุงกระบวนการจัดการความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ศึกษากรณี : บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลี จ. สมุทรปราการ
การปรับปรุงกระบวนการจัดการความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ศึกษากรณี : บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลี จ. สมุทรปราการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-09 18:49:45

        สถานการณ์ฉุกเฉิน ภาวะภัยพิบัติต่าง ๆ มักเกิดขึ้นฉับพลันไม่สามารถคาดเดาได้ ทั้งอัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย ฯลฯ การเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ ประชาชน องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ต้องตระหนักและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีแผนป้องกันภัยรองรับภาวะฉุกเฉินจึงจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรับเหตุได้ทันที และป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียขึ้นในอนาคต

        ศึกษาการปรับปรุงกระบวนการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัย จากงานวิจัยของไกรเรืองฤทธิ์ สุขจิระทวี ที่ได้ปรับปรุงกระบวนการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่มีคุณภาพ และประเมินความเหมาะสมของกระบวนการที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ของแผนกสี บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลี จ. สมุทรปราการ โดยนำแนวคิดการจัดการด้านความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิด ทฤษฎีความปลอดภัย รวมถึงแนวคิดในการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยในรูปแบบ ต่าง ๆ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหน่วยงาน คือผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง จนได้กระบวนการจัดการความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่มีคุณภาพ และมีคู่มือการดำเนินงานด้านความปลอดภัย เป็นแบบปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้

สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากฉบับออนไลน์ได้ที่>>> 

 https://tdc.thailis.or.th/tdc/browse.php?option=show...

***การเข้าใช้งานฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น คลิก>>> https://vpn.ssru.ac.th/ ***

------------------------------------------------------------

ชื่องานวิจัย: การปรับปรุงกระบวนการจัดการความปลอดภัยที่มีคุณภาพ ศึกษากรณี : บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลี จ. สมุทรปราการ

ผู้แต่ง: ไกรเรืองฤทธิ์ สุขจิระทวี

เลขเรียกหนังสือ: ว.พ 363.11072 ก975ก


จองอ่านฉบับพิมพ์ได้ที่>>> http://www.e-lib.ssru.ac.th:8080/liberty/libraryHome.do