หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การพัฒนาระบบบริหารจัดการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาหน่วยงานกองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
การพัฒนาระบบบริหารจัดการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาหน่วยงานกองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-10 14:31:16

วารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม–ธันวาคม 2565)

        บทความที่ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบริหารการจัดการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาหน่วยงานกองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ข้าราชการภายในกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ สามารถแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จากข้าราชการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ช่วงอายุ 21-60 ปี ที่สามารถแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 30 คน ใช้ระยะเวลา 2 เดือนสำหรับการศึกษา และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการใช้ระบบบริหารจัดการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ คือ ด้านการบันทึกข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไข และการค้นหาข้อมูลการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 โดยระดับความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากและด้านความสวยงามของเว็บไซต์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 ซึ่งระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก...

อ่านต่อที่ >> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru/article/view/892

เรื่อง 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์: กรณีศึกษาหน่วยงานกองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ผู้นิพนธ์

อนุรักษ์ จักรวรรดิ์, วิโรจน์ ทองจืด และอมฤตา ฤทธิภักดี


• อ่านบทความฉบับเต็ม>> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru หรือ https://scholar.google.com/


• ส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่>> https://so09.tci-thaijo.org/index.php/jait_ssru

• สอบถามเพิ่มเติม>> m.me/JAIT.SSRU

• 021601155; 0866622780

• jait@ssru.ac.th