หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการออมของเยาวชนกรณีชุมชนท่าน้ำสามเสน
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการออมของเยาวชนกรณีชุมชนท่าน้ำสามเสน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-05-12 12:45:39

        งานวิจัยเชิงสำรวจ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการออม และรูปแบบการออมของชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งยังเป็นการพัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชนในชุมชน โดยใช้แรงจูงใจเพื่อการพัฒนา จากผลวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชนชุมชนท่าน้ำสามเสนนั้น โดยรวมอยู่ในระดับดีที่สุด เมื่อสรุปจากการสำรวจเชิงปริมาณพบว่า ด้านทำเลที่ตั้งของสถาบันการเงิน มีค่าสูงที่สุด รองลงมาเป็นด้านผลตอบแทนของการออม ด้านรายได้ ด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน ด้านผลิตภัณฑ์การออม ตามลำดับ

        นอกจากนี้ยังพบว่า ข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชนชุมชนท่าน้ำสามเสน ด้านทำเลที่ตั้งของสถาบันการเงินมีผลต่อการเลือกใช้รูปแบบการออมของชุมชน และด้านผลตอบแทนของการออมก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความต้องการในการออมของชุมชนท่าน้ำสามเสนเช่นกัน


อ่านเพิ่มเติมได้ที่

Thai Digital Collection (TDC) >> https://bit.ly/3919YhP

*ใช้ฐานข้อมูล TDC จากภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องใช้งานผ่านระบบ VPN เท่านั้น >> https://vpn.ssru.ac.th/


ชื่องานวิจัย: รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการออมของเยาวชนกรณีชุมชนท่าน้ำสามเสน

ผู้แต่ง: บุณยาพร ภู่ทอง